Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar

Arkivtenesta har ansvar for å;

 • motta, opna, sortera, stemple, journalføra og skanna all inngåande post inkludert elektronisk postmottak og skjemamottak
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetsikra at sakshandsamar si registrering er korrekt
 • kontrollere forfallslister og senda melding til saksbehandler 2 gonger i året
 • kvalitetsikra arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv
 • betene utlån frå arkiv
 • arkivera
 • journalføre eigenproduserte dokument
 • frankere utgåande post
 • Avslutte saker

Sakshandsamer har ansvar for å;

 • Levera personleg adressert post til sentralarkiv for journalføring. E-post skal importerast til sak i Websak Fokus av sakshandsamar.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystemet WebSak Fokus.
 • Kontrollera at riktig offentlegvurdering er gjort
 • All dokumentproduksjon i et saks- og fagsystem (WebSak, Acos Barnevern, CosDoc, Acos sosial o.l.)
 • Avskriva inngåande og interne dokument som er handsama
 • Levere fysiske originaler eller kopiar til sentralarkivet i papirbaserte arkivdelar/fagsystem
 • Merke arkivsaker som er ønska avslutta etter kvart som dei er ferdig handsama

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordele post til rett sakshandsamar
 • gjennomføre offentlegvurdering
 • sjå til at restanselister vert følgd opp
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken
Laster...