Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen Rune Lid har den overordna leiinga av kommunen.

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.Kommunalsjefane har rådmannen sin mynde. I tillegg har rådmannsavdelinga knytt til seg stabs- og fellestenester med leiar. For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda.

Rådmannsgruppa

 

Namn

Stilling

E-post

Telefon

Rune Lid

Rådmann

rune.lid@sund.kommune.no

56327575

91861527

Jon Erik Egeland

Kommunalsjef - Oppvekst og kultur

jon.e.egeland@sund.kommune.no

56327593

91520625

Marita Hilleren

Kommunalsjef - Helse, omsorg og areal

marita.hilleren@sund.kommune.no

56327562

90812885

Stab

 

Namn

Stilling

E-post

Telefon

Anne Grethe Hareide

Leiar stab

anne.g.hareide@sund.kommune.no

56327538

95123998

 

Lenke til noverande organisasjonskart pr. 01.05.2015:

Lenke til administrativt organisasjonskart frå 01.09.2012 til 28.04.2015:

Laster...